مس کرونا را نابود مي کند

ويروس کرونا,فلز مس,دشمن کرونا,نابودي کرونا,
مس کرونا را نابود مي کند حالا ديگر کرونا را همه مي شناسند کرونا ويروس خطرناکي است که هنوز واکسني برايش پيدا نشده است و هنوز هم جان مردم را به شدت تهديد مي کند. اما به تازگي محققان درباره نابود شدن ويروس کرونا روس فلز مس گزارش داده اندويروس کرونا,فلز مس,دشمن کرونا,نابودي کرونا,
مجله ياس تنها