واحدهاي صنفي خراسان جنوبي حتما دستورالعمل هاي بهداشتي را رعايت کنند

واحدهاي صنفي,خراسان جنوبي,دستورالعمل هاي بهداشتي,پيشگيري از کرونا,استفاده از ماسک,
واحدهاي صنفي خراسان جنوبي حتما دستورالعمل هاي بهداشتي را رعايت کنند واحد هاي صنفي خراسان جنوبي که دستورالعمل هاي بهداشتي را رعايت نکنند پلمپ خواهند شد . . .واحدهاي صنفي,خراسان جنوبي,دستورالعمل هاي بهداشتي,پيشگيري از کرونا,استفاده از ماسک,
مجله ياس تنها