مجله ياس تنها

ديدن درخت در خواب چه تعبيري دارد؟

چهارشنبه 26 شهريور 1399
ديدن درخت در خواب چه تعبيري دارد؟

ديدن درخت در خواب چه تعبيري دارد؟

بخش تعبير خواب : درباره تعبير خواب درخت اگر مي خواهيد بدانيد همراه ما باشيد در ادامه تعبير ديدن درخت در خواب را مي خوانيد . . .

مجله ياس تنها : تعبیرهای کلی
جابر مغربی می‌گوید: تعبیر هر درختی که خوشبو می‌باشد و میوۀ آن خوشمزه است، مردی پاک و درستکار و دیندار است.

- حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: تعبیر هر درختی که نزد مردم گرامی باشد، مردی شریف و بزرگوار می‌باشد.

- تعبیر هر درختی که از انواع 'درختان میوه‌دار' باشد، مردی ثروتمند است، ولی اگر جزء 'درختان بی‌میوه' است، تعبیرش مردی فقیر می‌باشد،‌‌‌‌‌ ولی

- جابر می‌گوید: تعبیرش زن می‌باشد.
جابر مغربی می‌گوید: هر چه درخت را بهتر و سرسبزتر ببینی، یـعـنـی دینداری تو بهتر است و هر چه درخت را خشک و ناقص ببینی تعبیرش به کاهش و ضرر و زیان در مال و اموال تو برمی‌گردد.
حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: تعبیر هر درختی که خار داشته باشد، مرد بداخلاق و ناسازگار می‌باشد.
جابر مغربی می‌گوید: تعبیر درختی که نوع آن را میشناسی، دین می‌باشد.
حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: تعبیر هر درختی که در سرزمینهای عربی می‌باشد، مرد بیابان‌نشین است،‌‌‌‌‌ و هر درختی مربوط به سرزمینهای غیر عربی باشد، مرد غیر عربی است.
بعضی از تعبیرگران می‌گویند: تعبیر درخت، زن می‌باشد.

+   انواع درخت
● آبنوس: حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: تعبیر درخت آبنوس، مردی است که در کارش دچار سرگردانی و ناتوانی شده است، ‌‌‌‌‌ ولی بعضی از تعبیرگران گفته‌اند: تعبیرش زن یا «کنیزک» است.
● آلو: حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: تعبیر درخت آلو، مرد پزشکی است که فائده او به همه می‌رسد.
● آلوی زرد: حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: تعبیر درخت آلوی زرد، شخصی بیمار می‌باشد.
● انار: حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: تعبیر درخت انار، شخصی است که مال و نعمت فراوانی دارد، ‌‌‌‌‌ بعضی از تعبیرگران نیز گفته‌اند: تعبیرش زنی ثروتمند و شایسته می‌باشد.
● انجیر: حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: تعبیر درخت انجیر، مرد ثروتمند و صاحب‌نعمت می‌باشد.
● انگور: حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: تعبیر درخت انگور، زن زیبا و نیکوکار است. امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای درخت انگور عبارتند از: 1- سود و منفعت 2- ضرر و زیان 3- مرد حیله‌گر 4- جنگ و دشمنی 5- مال «شبهه‌ناک» (همچنین مراجعه شود به قسمت باغ انگور).
● بادام: حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: تعبیر درخت بادام، زنی بدکردار می‌باشد، جابر مغربی نیز می‌گوید: تعبیرش مردی بخیل است.
● بلوط: حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: تعبیر درخت بلوط، مردی است ناآگاه، و دورو و منافق نسبت به اهل و نزدیکان خویش.
● بلیله: حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: تعبیر درخت بلیله، مردی شریف است که سخنانش لطیف است و مشکلات مردم را حل می‌نماید.
● پسته: حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: تعبیر درخت پسته، مردی است که ثروتمند و خسیس می‌باشد.
● ترنج: حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: تعبیر درخت ترنج، مرد مخالف و خود رأی می‌باشد، ‌‌‌‌‌ بعضی از تعبیرگران نیز گفته‌اند: تعبیرش مردی است که دارای جاه و مقام و نعمت است.
● چنار: حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: تعبیر درخت چنار، مرد با برکتی است که فائده‌اش به دوستان و فامیل می‌رسد.
● خرما: حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: تعبیر درخت خرما مردی شریف و عالم می‌باشد. اگر ببینی در خانه‌ات درخت خرما داری، یـعـنـی با مرد بزرگی دوست و آشنا می‌شوی. ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی درخت خرمای خانۀ خود را بریده‌ای، یـعـنـی شخصی از افراد خانواده و فامیل تو بیمار می‌شود. ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی درخت خرمایی که از ریشه خشک شده است را بریده‌ای، یـعـنـی کاری که بر عهده داری ناتمام مانده و دچار بی‌نظمی می‌شود. ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی درخت خرمائی که در خانه تو می‌باشد از ریشه خشک شده است، یـعـنـی بین تو و همسرت جدائی می‌افتد. اگر ببینی درخت خرمائی که در خانۀ تو قرار دارد خشک شده و دوباره سبز گردیده است، یـعـنـی اگر بیمار هستی بهبود پیدا می‌کنی. اگر ببینی شاخۀ خرما در دست داری، یـعـنـی صاحب فرزند می‌شوی.
● زردآلو: حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: تعبیر درخت زردآلو مرد بیمار می‌باشد.
● زرشک: تعبیرگری می‌گوید: اگر ببینی از درخت، زرشک جمع می‌کنی، یـعـنـی با مرد خسیسی خصومت و دشمنی پیدا می‌کنی.
● زیتون: حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: تعبیر درخت زیتون مرد با اصل و نسب می‌باشد، ولی مال و اموال کمی دارد و کمتر نیکی می‌کند.
● سدر: حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: تعبیر درخت سدر، مردی بزرگ، ولی خجالتی می‌باشد.
● سرو: حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: تعبیرش مردی «عجمی» است که حساس و تیزطبع می‌باشد.
● سنجد: حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: تعبیر درخت سنجد مردی است که سخنانش لطیف است و صاحب خدمه و حشم بوده و مردم‌نواز می‌باشد، ولی جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی سنجد از درخت می‌چینی، یـعـنـی از مرد بداخلاقی مال و اموال به دست می‌آوری.
● سیب: حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: تعبیرش مردی «عجمی» است که حساس و تیزطبع می‌باشد.
● شفتالو [یا هلو]: حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: تعبیر درخت شفتالو مرد ثروتمند و حکیم و صبور و باوقار می‌باشد. اگر ببینی در باغ، شفتالو میکاری، یـعـنـی صاحب فرزندی می‌شوی که علم و ادب را سریعاً یاد می‌گیرد. تعبیرگری می‌گوید: اگر در بیداری فصل شفتالو باشد و در خواب ببینی که از درخت شفتالو می‌چینی، یـعـنـی از شخص بزرگی به تو سود و منفعت می‌رسد.
● صنوبر: حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: تعبیر درخت صنوبر مرد فقیر و بدکردار می‌باشد که نه دنیا دارد و نه آخرت.
● عرعر: ابن سیرین می‌گوید: تعبیر درخت عرعر مردی است که کمتر خیر و خوبی می‌کند. اگر ببینی درخت عرعر داری، یـعـنـی با مرد با اصل و نسبی ارتباط و مصاحبت برقرار می‌کنی.
● عود: حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: تعبیر درخت عود مرد زیبا و خوش‌سخن و ثروتمند می‌باشد که طبعی لطیف دارد.
● فندق: حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: تعبیر درخت فندق مرد «عربی» است که سنگدل می‌باشد و به لهو و خوش‌گذرانی علاقه‌مند است و خیر کمی دارد.
● گردو: حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: تعبیر درخت گردو، مرد «عجمی» است که نسبت به اهل و عیال و زن و فرزند خودش بخشنده و سخاوتمند می‌باشد. اگر ببینی روی درخت گردو رفته‌ای، یـعـنـی با مرد بزرگ و سرشناس عجمی رابطه برقرار می‌کنی.
● گلابی: حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: تعبیر درخت گلابی، مرد شاد و ثروتمند می‌باشد.
● گلنار: حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: تعبیر درخت گلنار مرد شریف و بخشنده و جوانمرد می‌باشد، ‌‌‌‌‌ بعضی از تعبیرگران نیز گفته‌اند: تعبیرش مال و فرزند است.
● مورد: حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: تعبیر درخت مورد مرد بداخلاق است که تحمل کردن و صحبت با او سخت می‌باشد و با بقیه سر ناسازگاری دارد، ‌‌‌‌‌ ولی بعضی از تعبیرگران گفته‌اند: تعبیرش مردی «عجمی» و فاضل است که دارای متانت و عزت نفس می‌باشد.
● نارگیل: حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: تعبیر درخت نارگیل، مرد جادوگر و دروغگو می‌باشد.
● نارنج: حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: تعبیر درخت نارنج مرد بداخلاقی است که تحمل کردن و صحبت با او سخت بوده و مثل آدم‌های مریض، زرد چهره می‌باشد.

+   اجزاء درخت
● ریشه: ابراهیم کرمانی می‌گوید: تعبیر ریشۀ درخت، موافقت و تسلیم صاحب درخت در دین می‌باشد. اگر ببینی ریشه‌های درخت قوی و محکم هستند، یـعـنـی صاحب درخت زکوت مال خود را به طور کامل می‌دهد، ولی اگر بر خلاف این ببینی، زکوت را به طور کامل نمی‌پردازد.
● پوست: جابر مغربی می‌گوید: تعبیر پوست درخت، رزق و روزی می‌باشد. ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی پوست درخت قوی و محکم است، یـعـنـی صاحب درخت روزه‌دار می‌باشد.
● ساقه: جابر مغربی می‌گوید: تعبیر ساقه درخت، ایمان می‌باشد.
● برگ: جابر مغربی می‌گوید: تعبیر برگ درخت، خوبی و زیبایی می‌باشد. ابن سیرین می‌گوید: تعبیر برگ درخت (اگر بروی درخت باشد)، خلق و خوی بینندۀ خواب است (مخصوصاً اینکه در بیداری نیز فصل آن برگ باشد). جابر مغربی می‌گوید: تعبیر برگ درختانی که میوۀ شیرین دارند، اخلاق خوب است و درختانی که میوۀ ترش دارند، اخلاق بد می‌باشد، تعبیر برگ درختانی که از انواع درختان 'بی‌ثمر و بی‌میوه' هستند، پول می‌باشد،

ولی بعضی از تعبیرگران می‌گویند: تعبیر برگ درختان 'میوه‌دار'، پول می‌باشد. ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی از درخت مقداری برگ سبز کَنده‌ای یا کسی به تو داده است، یـعـنـی اخلاق و خلق و خوی خوبی خواهی داشت. ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی از درخت برگ تازه‌ای کنده‌ای، یـعـنـی به اندازه آن پول به دست می‌آوری. اسماعیل بن اشعث می‌گوید: اگر ببینی برگ درختان را جمع می‌کنی، یـعـنـی به اندازه آن طلا به دست می‌آوری.

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی در فصل پائیز وارد باغی شده‌ای که تا به حال آن را ندیده‌ای و برگ درختانش در حال ریختن می‌باشد، یـعـنـی دچار غم و ناراحتی می‌شوی. ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی درخت‌های باغ انگور برگ ندارند، یـعـنـی با زنی که نیکوکار نیست ازدواج می‌کنی و از او خیر و منفعتی به تو نمی‌رسد. اگر ببینی برگ درخت‌های باغ انگور زرد شده است، یـعـنـی بیمار می‌شوی (دفع بلا و گرفتاری).
● آب: جابر مغربی می‌گوید: تعبیر آب درخت نماز می‌باشد.
● شاخه: ابن سیرین می‌گوید: تعبیر شاخه، فرزندان و برادران و بستگان می‌باشد. اگر ببینی شاخه‌های درخت انبوه و فراوان می‌باشد، یـعـنـی بستگان و خانواده تو زیادتر می‌شوند، ‌‌‌‌‌ ولی اگر انبوه و فراوان نیستند، یـعـنـی بستگان و خانوادۀ او کمتر خواهند شد. اگر ببینی شاخه‌ای از درخت تو کم شده است، یـعـنـی یکی از بستگان تو از دنیا می‌رود (دفع بلا و گرفتاری). اگر ببینی شاخه را از درخت خودت می‌بری، یـعـنـی یکی از بستگان را از خودت دور می‌کنی. اگر ببینی شخص آشنایی به تو شاخۀ باریک درختی را داده است، یـعـنـی از آن شخص به تو سود و منفعت می‌رسد، یا اگر آن شخص غریبه و نا آشنا بود یـعـنـی شخص غریبه‌ای به تو سود و منفعت می‌رساند، ولی اگر آن شاخه خشک باشد، هیچ خیر و یا بدی به تو نمی‌رسد.

+   داستان
مردی نزد ابن سیرین آمد و گفت: در خواب دیدم که هفتاد برگ از درخت را شمرده و به من دادند، ابن سیرین نیز در تعبیر آن گفت: هفتاد ضربه چوب بر تو می‌‌زنند و در همان هفته هفتاد چوب بر او زدند.
سال دیگر باز هم همین خواب را دید و پیش ابن سیرین آمد و خواب را گفت. اما ابن سیرین این بار گفت: هفتاد هزار درهم نقره به تو خواهد رسید و آن مرد گفت: علتش چیست که همین خواب را سال قبل طوری دیگر تعبیر کرده بودی؟ ابن سیرین نیز پاسخ داد که: آن موقع فصل خزان و پاییز بود و درختان خشکیده و برگهایشان ریخته بود، ولی اکنون بهار است و درختان در حال سبز شدن هستند و روی به اقبال دارند و تعبیر همان است که گفتم و آن مرد در آن سال هفتاد هزار درهم به دست آورد.

+   کاشتن درخت
جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی در خانۀ خودت درخت میکاری، یـعـنـی بنا به نوع درختی که دیده‌ای داماد می‌گیری (برای اطلاع بیشتر به انواع درخت مراجعه کنید).
ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی در زمین و ملک خودت تخم یا درخت میکاری، یـعـنـی معاش و معیشت زندگانی تو گسترده می‌شود، حضرت دانیال (ع) نیز می‌فرمایند: یـعـنـی به اندازه آن عزت و جاه و مقام تو بیشتر می‌شود.
تعبیر مرتبط :  کشاورزی و کشتزار  
 

+ محل درخت
حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: تعبیر درختی که در خانۀ «پادشاه» باشد، خدمتکار پادشاه است.
تعبیر دیدن هر درختی که در محل نماز خواندن یا مسجد سبز شده است (البته اگر نوع و گونۀ آن درخت برای تو آشنا نیست)، قوت در دین می‌باشد.
جابر مغربی می‌گوید: تعبیر دیدن هر درختی که در جائی به غیر از منطقه و سرزمین مخصوص به آن قرار دارد، مردی غریب است که در آن محل و منطقه وارد می‌شود.
حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: تعبیر درختانی که در باغ هستند، مربوط به مال و اموال صاحب باغ می‌باشد.
تعبیرهای مرتبط :  باغ  -  صحرا  
 

+ روی درخت بودن
اسماعیل بن اشعث می‌گوید: اگر ببینی روی درختی رفته‌ای و از میوۀ آن می‌خوری، یـعـنـی به اندازه آن صاحب مال و اموال می‌شوی یا سخنی میشنوی که باعث شادی و خوشحالی تو می‌شود (مگر درختانی مثل زردآلو که تعبیر آن‌ها خوب نمی‌باشد). اگر ببینی از درخت بالا رفته‌ای، یـعـنـی با مرد بزرگی ارتباط برقرار می‌کنی و آن مرد باعث می‌شود از ترس و نگرانی که گرفتار آن شده‌ای ایمنی پیدا کنی. جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی روی درخت بلندی قرار گرفتی، یـعـنـی در کار خودت پیشرفت می‌کنی و کار تو ارتقا می‌یابد.
اگر ببینی از روی درخت افتادی و پای تو شکست، یـعـنـی دچار گرفتاری و بلای بزرگی می‌شوی.
تعبیرهای مرتبط :  میوه باغ   - چیدن میوه  

+   بریدن یا آسیب درخت
امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیر کندن و قطع کردن درختان این است که در آنجا فتنه بوجود می‌آید. ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی درخت خرمای خانۀ خود را بریده‌ای، یـعـنـی شخصی از افراد خانواده و فامیل تو بیمار می‌شود. ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی درخت را بریده‌ای یا انداخته‌ای، یـعـنـی صاحب درخت هلاک شده یا حال و روزش دگرگون می‌شود.

- ‌‌‌‌‌ اسماعیل بن اشعث نیز می‌گوید: اگر ببینی در حال بریدن درختی هستی، یـعـنـی به سختی بیمار می‌شوی یا کسی از اهل و نزدیکان تو از دنیا می‌رود.

 ‌‌‌‌‌ اگر ببینی درخت را از جا کنده‌ای، یـعـنـی دچار بیماری می‌شوی یا در آن محلی که درخت را کنده‌ای، کسی بیمار شده و از دنیا می‌رود، ‌‌‌‌‌ حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی درختی را از ریشه کنده‌ای، یـعـنـی نعمت و جاه و مقام مردی را از بین می‌بری. ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی درختی را با اره بریده‌ای، یـعـنـی از ارتباط و مصاحبت با شخصی که تعبیر آن درخت به او مربوط می‌شود جدا می‌شوی و او را مورد اذیت و آزار قرار خواهی داد.
اگر ببینی باد شدیدی درختان آنجا را کنده و خرابی به بار آورده، یـعـنـی بیماری‌هایی مثل طاعون و سرخچه مردم آنجا را دچار بلا و گرفتاری و مصیبت می‌کند (دفع بلا و گرفتاری).
جابر مغربی می‌گوید: تعبیر درخت‌های خشک بریده، مردم بددین و مذهب می‌باشد که نسبت به مسلمانان آگاهی ندارند.

+   سایر موارد
ابن سیرین می‌گوید: تعبیر سایۀ درخت این است که به وسیله مردانی که به تو خدمت می‌کنند به آسایش و راحتی خواهی رسید، ولی اگر سایۀ درخت خار یا درخت بی‌میوه و بی‌ثمر باشد تعبیرش مردی مفسد و بی‌پروا و بی‌دین و ایمان می‌باشد و همچنین به زودی از دنیا خواهی رفت. جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی زیر سایۀ درختی نشسته یا خوابیده‌ای، یـعـنـی در پناه مردی خواهی بود که تعبیر آن درخت به او مربوط می‌شود ( برای اطلاع بیشتر به قسمت انواع درخت مراجعه کنید).

- ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی فرشته‌ها دست تو را گرفتند و به بهشت بردند و زیر درخت طوبی نشستی، یـعـنـی هم در دنیا و هم در آخرت کامیاب می‌شوی، همانطور که در قرآن کریم آمده: ... طُوبَى لَهُمْ وَحُسْنُ مَآبٍ _ ... خوشی و سرانجام نیک از آن ایشان است (رعد-29).
اسماعیل بن اشعث می‌گوید: اگر ببینی درخت با تو حرف‌های خوشایندی می‌گوید، یـعـنـی کاری می‌کنی که باعث حیرت مردم می‌شود.

- جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی در خانۀ تو یا کسی دیگر درختان فراوان و گوناگونی وجود دارد، به طوری که از داخل و خارج و بالا و پائین، انواع درختان دیده می‌شود، یـعـنـی در آن خانه مصیبتی به وجود می‌آید که به خاطر آن مردم کوچک و بزرگ در آنجا رفت و آمد می‌کنند.

- اسماعیل بن اشعث می‌گوید: اگر درختان میوه‌دار زیادی را ببینی و بدانی که همۀ آن‌ها برای تو می‌باشند، یـعـنـی عمر تو طولانی می‌شود و به پیروزی و بزرگی خواهی رسید.

- جابر مغربی می‌گوید: تعبیر درخت‌های خشک بریده، مردم بددین و مذهب می‌باشد که نسبت به مسلمانان آگاهی ندارند.

- امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای درخت عبارتند از: 1- «پادشاه» 2- طلا 3- بازرگان 4- مرد مبارز 5- مرد عالم و دانشمند 6- مؤمن 7- کافر 8- عنوان 9- جنگ و دشمنی 10- مرد منافق و دورو.

منبع : تعبيرستان

مطالب مرتبط

تظرات ارسال شده

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی