تعبير خواب پرواز کردن چيست؟

  • دوشنبه 07 مهر 1399 ، 20:13
دسته بندي : تعبير خواب ،
تعبير خواب پرواز کردن چيست؟

تعبير خواب پرواز کردن چيست؟

بخش تعبير خواب : در اين مطلب مي خواهيم درباره تعبير خواب پرواز با شما صحبت کنيم . در ادامه درباره تعبير خواب پرواز مي خوانيد . . . ..

مجله ياس تنها :www.myas.ir

- تعبیر خواب پریدن و پرواز به روایت حضرت دانیال (ع) اینگونه است: «اگر (کسی در خواب) بیند، چون مرغ از جائی به جائی می‌پرید، دلیل که به سفر رود و به قدر بلندی و پریدن وی از زمین بلندی و شرف یابد. اگر بیند راست به آسمان می‌رفت، دلیل که به او مضرت (ضرر و زیان) رسد. اگر بیند چندان پرواز کرد در هوا که به آسمان رسید ودر آسمان ناپدید شد و زمین نیامد، دلیل که زود از دنیا رحلت کند.»

- از نظر امام صادق (ع) پریدن در خواب بر پنج وجه است. سفر، حج، بزرگی، تغییر حال و بیماری و مرگ.

- ابن سیرین گوید: «اگر کسی (در خواب) بیند از جانب قبله بپرید و باز بجای خویش آمد، دلیل که از سفر زود بازآید، بامنفعت بسیار، خاصه، چون بیند که پر‌ها دارد. اگر بیند بی پر همی پرید، دلیل که ازحال خود بگردد. اگر بیند از بام خویش به بامی دیگر می‌پرید، دلیل که زن طلاق دهد و زنی دیگر خواهد یا کنیزکی خرد.»

باشگاه خبرنگاران جوان . ..