چرا تک فرزندي خوب نيست؟ / چند بچه داشته باشيم بهتر است؟

فرزند دوم,تک فرزندي,چند بچه داشته باشيم؟,
چرا تک فرزندي خوب نيست؟ بخش بارداري : بعضي از خانواده ها داشتن فرزند زياد را نشانه بي فرهنگي و يا بي کلاسي مي دانند اما حقيقت چيز ديگري است . . . . .فرزند دوم,تک فرزندي,چند بچه داشته باشيم؟,
مجله ياس تنها