خوراکي هايي که طبع گرم دارند براي مقابله با کرونا

مقابله با کرونا,خوراکي ها با طبع گرم,خواص عسل,
عسل براي مقابله با کرونا،زنجبيل براي پيشگيري از کرونا،سياه دانه دشمن کرونا،دارچين براي پيشگيري از کرونا،چي بخوريم که کرونا نگيريم
مجله ياس تنها