پرنده عجيبي که دوجنسيتي است / اين پرنده هم نر و هم ماده است

پرنده عجيبي که دوجنسيتي است

اخبار عجيب : این پرنده یک ژیناندرومورفی (Gynandromorphism) است؛ یعنی ارگانیسمی که ویژگی هر دو جنس نر و ماده را داشته باشد. ، پرنده یادشده تقریباً در سمت راست ویژگی های نر و در سمت چپ ویژگی های پرنده ماده را دارد. . . ..

مجله ياس تنها : به گزارش روزنامه «ایندیپندنت»، جنسیت این نوع پرندگان را می توان از طریق رنگ آنها تعیین کرد، زیرا قسمت داخلی بالهای نرصورتی و سیاه است.

- حالا محققان پرندگانی را یافته‌اند که بخشی از بدن آن صورتی و سیاه و بخشی زرد و سیاه است. «آنی لیندسی»، مدیر برنامه پیوند پرندگان گفت: کل تیم تحقیق از دیدن چنین پرنده نادری از نزدیک بسیار هیجان زده شدند، زیرا این نخستین بار است که چنین تجربه‌ای زا پشت سر می گذارند.

منبع : عصرايران