دسته بندي : تعبير خواب ،
ديدن بيابان در خواب چه تعبيري دارد؟ / تعبير خواب

ديدن بيابان در خواب چه تعبيري دارد؟

بخش تعبير خواب : ديدن بيابان در خواب مي تواند چند تعبير داشته باشد . اگر بيابان در خواب ديده ايد و مي خواهيد تعبير آن را بدانيد به ادامه مطلب برويد . . . .

مجله ياس تنها :

* حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: تعبیر بیابان، قسمت و روزی می‌باشد (به اندازۀ وسعت و بزرگی آن).

* ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی در صحرای آشنایی که مثل بیابان است قرار داری [صحرایی که مثل بیابان بی‌آب و علف است]، یـعـنـی به سفر دوری می‌روی.

* حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی در بیابان تنها هستی، یـعـنـی از کسب و کار خودت مال و اموال فراوانی به دست می‌آوری. اگر ببینی با عده‌ای در بیابان می‌گردی، یـعـنـی در سفر مال و اموال زیادی به دست خواهی آورد و روزی تو افزایش می‌یابد.

* ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی وارد بیابان شده‌ای، یـعـنـی دچار غم و اندوه می‌شوی، ولی اگر ببینی از بیابان خارج شده‌ای، یـعـنـی از غم و غصه نجات پیدا می‌کنی.

اگر ببینی در میان بیابان سنگ جمع می‌کنی، یـعـنـی مال و اموالی را در مسافرت با مکر و حیله به دست می‌آوری.

* جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی که در بیابان آتش روشن کرده‌ای، طوری که مردم از نور آتش تو راه را پیدا می‌کنند، یـعـنـی مردم از علم و حکمت تو استفاده کرده و هدایت می‌شوند، ولی اگر ببینی درخشش آتشی که روشن کرده‌ای بر راه راست نمی‌درخشد و بر راهی دیگر می‌درخشد، یـعـنـی علم تو مردم را دچار گمراهی می‌کند.

* امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای بیابان عبارتند از: 1- قسمت و روزی 2- حیرت و سرگردانی 3- لجاجت و ستیزه‌جوئی، و رنج و مشقت 4- بیم و خطر و هلاکت، مگر اینکه سریعاً از بیابان بیرون آمده باشی

منبع: تعبيرستان