سردار ابوحمزه به سوي خدا رفت ،سردار ابوحمزه از دنيا رفت

سردار ابوحمزه درگذشت،سردار ابوحمزه فوت کرد،سردار ابوحمزه که بود،درباره زندگي سردار ابوحمزه
مجله ياس تنها