حضرت زينب را بهتر بشناسيم و اينکه چرا نام ايشان را زينب گذاشتند

تولد حضرت زينب،حضرت زينب را بيشتر بشناسيم،چگونه نام حضرت زينب انتخاب شد،چرا نام حضرت زينب انتخاب شد
مجله ياس تنها