کرونا جان برادر اردوغان را گرفت

برادر اردوغان،درگذشت برادر اردوغان،برادر رئيس جمهور ترکيه به علت کرونا فوت کرد
مجله ياس تنها