دعواي پدر و مادر تاثير بدي بر روحيه کودک دارد

دعواي والدين چه تاثيري بر رشد فکر کودک دارد،والدين در حضور کودک با هم دعوا نکنند،تاثير منفي دعواي والدين بر روحيه کودک
مجله ياس تنها