از سال آينده تلگرام پولي خواهد شد

تلگرام,پاول دوروف,

تلگرام پولي ميشود،آخرين خبر از پولي شدن تلگرام،براي استفاده از تلگرام بايد پول پرداخت کنيد
مجله ياس تنها