مردي که اشتباهي به زن باردارش شليک کرد

زن باردار,شليک به همسر,قتل همسر,

مردي زنش را با دزد اشتباهي گرفت و به او شليک کرد،زن باردار توسط شوهرش به قتل رسيد،قتل زن باردار با شليک گلوله
مجله ياس تنها