اولين شناسنامه ايراني

شناسنامه ايراني,اولين شناسنامه,

چه کسي در ايران اولين شناسنامه را دريافت کرد،اولين شناسنامه در ايران به نام چه کسي است
مجله ياس تنها