شستن دوچرخه در خيابان هاي تهران سال 1335

مجله ياس تنها