بجنورد سردترين مرکز استان کشور شد / بجنورد منفي 18 درجه

هواشناسي بجنورد،دماي هواي بجنورد به زير 18 درجه رسيد،بجنورد پايين ترين دماي هوا در بين استان ها،اخبار هواشناسي بجنورد
مجله ياس تنها