اصغر عبدالهي کارگردان و فيلم نامه نويس به علت سرطان درگذشت

علت درگذشت اصغر عبدالهي کارگردان سينما،زمان درگذشت کارگردان سينما
مجله ياس تنها