مادر شهيد مددنژاد از دنيا رفت

شهيد ابراهيم مددنژاد,مادر شهيد,اخبار قاين,

مادر شهيد ابراهيم مددنژاد دار فاني را وداع گفت،مادر شهيد ابراهيم مددنژاد فوت کرد
مجله ياس تنها