شما از والدين خود چه چيزي به ارث برديد

ارث,والدين,فرزندان,کور رنگي,طاسي,عشق به قهوه,توانايي در رانندگي,نزديک بيني,محبوبيت,

ارث والدين به فرزندان
مجله ياس تنها