حرف زدن در خواب چه علتي دارد؟

حرف زدن,خواب پريشان,خواب راحت,

آيا حرف زدن در خواب خطرناک است،چرا بعضي ها در خواب حرف مي زنند،علت حرف زدن در خواب چيست،چرا خانم ها در خواب حرف مي زنند
مجله ياس تنها