مجله ياس تنها شامل مطالب آشپزي،زناشويي،پزشکي،کودک،بارداري مي باشد

تعبير خواب غرق شدن چيست؟


9:50 , یکشنبه 24 اسفند 1399

تعبير خواب غرق شدن چيست؟

تعبير خواب غرق شدن چيست؟

بخش تعبير خواب : اگر در خواب ديديم که غرق شديم چه تعبيري دارد؟

بخش تعبير خواب مجله ياس تنها

حضرت یوسف خواب غرق شدن را چنین تعبیر کرده است: «دیدن غرق دریا نعمت بود»

تعبیر خواب غرق شدن از نظر امام جعفر صادق (ع) بر چهار وجه است. مال بسیار، بخت و اقبال در کارها، صحبت و همنشینی با مردم بی‌مذهب و منفعت.

- جابر مغربی نیز می‌گوید:اگر کسی در خواب ببیند که در آب غرق شده و بمرد، دلیل که در شغل دنیا غرق شود.

او تعبیر دیگری نیز برای خواب غرق شدن دارد. در این تعبیر خواب می‌خوانیم اگر کسی در خواب ببیند آب او را فرو برد و باز او را بالا آورد. دلیل که کار دنیا که به دست آورده بگذارد و راه آخرت گزیند. اگر بیند ملکی یا حیوانی از او غرق شد، دلیل که از کاری فرو ماند و عاقبت رهایی یابد.

- تعبیر خواب غرق شدن در کتاب نفایس‌الفنون نوشته شمس‌الدین محمد بن محمود آملی، پزشک و فیلسوف ایرانی اینگونه است:اگر کسی در خواب ببیند که در دریا غرق شد و بمرد و بعد از آن وی را بالا افکند، دلیل که در کار دنیا به حرص غرق شود. اگر بیند که غرق شد و باز از دریا بیرون آمد، دلیل است که از کار دنیا خلاصی یابد.

- ابن سیرین نیز خواب غرق شدن را این چنین تعبیر کرده است:اگر کسی در خواب ببیند که در رود غرق شد، دلیل کند که تا به وقت مرگ از غم رهایی بیابد و هر چند رود بزرگ‌تر و صاف‌تر بود، مرد بزرگوارتر و به منزلت و دیانت بهتر بود.

او تعبیر دیگری نیز از غرق شدن دارد که در آن چنین می‌خوانیم: اگر کسی درخواب ببیند در دریا غرق شد و بمرد، دلیل که پادشاه او را هلاک کند.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

توجه : کپي برداري از اين مطلب با ذکر نام و آدرس سايت مجاز است.

مطالب مرتبط با پست جاري