وسائل مخابراتي دوره قاجار

تجهيزات مخابراتي دوران قاجار،تجهيزات قديمي مخابرات
مجله ياس تنها شامل مطالب پزشکي،بارداري،زناشويي،آشپزي،کودک مي باشد