فرهاد آييش در فيلم کوزوو

فرهاد آييش،فيلم کوزوو،بازيگر حرفه اي سينماي ايران،بازيگر معروف سينما،آييش
مجله ياس تنها شامل مطالب پزشکي،بارداري،زناشويي،آشپزي،کودک مي باشد