پيدا شدن قاتل بابک خرمدين

قتل بابک,جسد بابک,بابک خرمدين,
جزيات تکه تکه کردن جسد بابک خرمدين،چرا پدر و مادر بابک پسرشان را به قتل رساندند،علت قتل بابک خرمدين،پيدا شدن تکه هاي جسد بابک خرمدين
مجله ياس تنها شامل مطالب پزشکي،بارداري،زناشويي،آشپزي،کودک مي باشد