فشار رواني کارهاي خانه بر خانم ها / خانم هاي خانه دار

کارهاي خانه,فشار رواني,خانم هاي خانه دار,
فشار رواني خانم ها،فشار رواني به خاطر کارهاي خانه ،علت فشار هاي رواني بر زنان خانه دار
مجله ياس تنها شامل مطالب پزشکي،بارداري،زناشويي،آشپزي،کودک مي باشد