اين خوراکي ها شما را به پوکي استخوان نزديک مي کنند

پوکي استخوان,کمبود کلسيم,سلامت,
براي اينکه پوکي استخوان نگيريد از اين خوراکي ها دوري کنيد
مجله ياس تنها شامل مطالب پزشکي،بارداري،زناشويي،آشپزي،کودک مي باشد