سلام کردن حرام است

سلام کردن,سلام کردن به زن,سلام کردن به مرد,روش سلام کردن,ثواب سلام کردن,
آيا سلام کردن به زن نامحرم حرام است؟،به چه افرادي نبايد سلام کنيم؟،چه وقت هايي سلام کردن حرام است؟
مجله ياس تنها شامل مطالب پزشکي،بارداري،زناشويي،آشپزي،کودک مي باشد