علت شباهت نداشتن فرزندان به والدين

شباهت به پدر,شباهت به مادر,شباهت فرزندان,
فرزند شما شبيه شما نيست؟،چرا فرزندم شبيه من نشده است
مجله ياس تنها شامل مطالب پزشکي،بارداري،زناشويي،آشپزي،کودک مي باشد