مجله ياس تنها

اولين موبايل دوربين دار را چه کسي اختراع کرد؟

اولين موبايل دوربين دار را چه کسي اختراع کرد؟

الان ديگه تو دست هر کسي نگاه کني يه موبايل مي بيني و بيشتر موبايل ها هم دوربين دارند . اما ايده اول نصب دوربين روي موبايل از چه کسي بود؟

ادامه مطلب