مجله ياس تنها

چرا نيمه خالي ليوان را نگاه مي کنيم؟

چرا نيمه خالي ليوان را نگاه مي کنيم؟

بعضي افراد هستند که هميشه نيمه پر ليوان را نگاه مي کنند اما خيلي از مردم بيشتر دوست دارند نيمه خالي ليوان را نگاه کنند و افکار منفي را بيشتر به ذهن خود راه مي دهند

ادامه مطلب