مجله ياس تنها

کدام کشورها بيشترين تورم اقتصادي را دارند؟

کدام کشورها بيشترين تورم اقتصادي را دارند؟

اخبار اقتصاد - ورم آثار و تبعات مثبت و منفی به دنبال دارد اما به نفع گروه‌های پردرآمد و به ضرر گروه‌های فقیر و کم‌ درآمد است و از قدرت خرید افراد کم درآمد می کاهد.  . . .

ادامه مطلب