مجله ياس تنها

ژنرال آلماني مجبور شد خودکشي کند

پنجشنبه 25 ارديبهشت 1399
ژنرال آلماني مجبور شد خودکشي کند

ژنرال آلماني مجبور شد خودکشي کند

بخش بيوگرافي : اروين رومل يکي از نظاميان معروف آلمان بود .رومل به روباه صحرا معروف بود او براي ارتش آلمان زحمات زيادي کشيده بود و نزد هيتلر محبوبيت زيادي داشت اما چه شد که رومل مجبور به خودکشي شد؟

ادامه مطلب