Ads Ads
قتل مرد زن نما در خيابان / مزاحمت مرد زن نما براي خانم متاهل

قتل مرد زن نما در خيابان / مزاحمت مرد زن نما براي خانم متاهل

قتل مرد زن نما در خيابان

اخبار حوادث - روز حادثه وقتی این مرد به مقابل خانه ما آمد همسرم بیرون رفت تا علت این رفتار او را بپرسد که ناگهان وی شروع به سروصدا و آبروریزی کرد. من هم عصبانی شدم و جلوی در رفتم و با او درگیر شدم و . . . . .

قتل مرد زن نما در خيابان / مزاحمت مرد زن نما براي خانم متاهل

قتل مرد زن نما در خيابان / مزاحمت مرد زن نما براي خانم متاهل

قتل مرد زن نما در خيابان

اخبار حوادث - روز حادثه وقتی این مرد به مقابل خانه ما آمد همسرم بیرون رفت تا علت این رفتار او را بپرسد که ناگهان وی شروع به سروصدا و آبروریزی کرد. من هم عصبانی شدم و جلوی در رفتم و با او درگیر شدم و . . . . .

ايران تم