Ads Ads
درباره جنگنده قاهر بدانيد / جنگنده قاهر ساخت ايران / جنگنده پيشرفته ايراني

درباره جنگنده قاهر بدانيد / جنگنده قاهر ساخت ايران / جنگنده پيشرفته ايراني

درباره جنگنده قاهر بدانيد

ايران در زمينه نظامي روز به روز در حال پيشرفت است . اواخر دهه ۸۰ شمسی بود که خبری در رسانه‌ها منتشر شد؛ این خبر حاکی از آن بود که ایران به فناوری طراحی و ساخت جنگنده‌های نسل پنجم دست یافته است. . . . .

ايران تم