پول مي گيرم کتک مي خورم

مرد چيني,مرد کتک خورد,پول مي گيرم کتک مي خورم,
مرد چيني,مرد کتک خورد,پول مي گيرم کتک مي خورم,
مجله ياس تنها