مجله ياس تنها

رفتار مناسب با کودک زودرنج و حساس

سه شنبه 09 ارديبهشت 1399
رفتار مناسب با کودک زودرنج و حساس

رفتار مناسب با کودک زودرنج و حساس

بخش کودک - بعضي از کودکان زودرنج و حساس، تنها از نظر عاطفی حساس نیستند. صدا های بلند و نور چراغ میتواند سبب برانگیخته شدن آن ها شود. آن ها از جمعیت زیاد هم امکان دارد بترسند و از هر گونه تغییری، گریزان هستند. . . .

ادامه مطلب